Blogi

Iskanje

Uporabnik:

Naslov:

Vsebina:


Statistika

ätevilo blogov: 69
ätevilo branj: 146
ätevilo komentarjev: 187

Najbolj brani Zadnji blogi  |  Blogi prijateljev  | 

10 pasjih zapovedi
Napisala: Martinchaaa | 07. Junij 2010, 14:19
1. Moje ěivljenje je dolgo samo deset do petnajst let. Vsako slovo od tebe je zame bole√®ina. Prosim, premisli, preden me vzameö za svojega.

2. Daj mi dovolj √®asa, da bom razumel, kaj ho√®eö od mene.

3. Zaupaj mi, od tega ěivim.

4. Nikoli se ne jezi name in ne zapiraj me za kazen. Ti imaö svoje delo, svojo zabavo, svoje prijatelje, jaz imam samo tebe.

5. Prosim, govori kdaj pa kdaj z mano. √ąeprav ne razumem tvojih besed,
poznam tvoj glas in ta naj bo vèasih namenjen samo meni.

6. Kakorkoli ěe ravnaö z mano, dobro ali slabo, nikoli ne pozabim.

7. Preden me udariö, pomisli na to, da bi te s svojimi √®eljustmi lahko z lahkoto zgrabil za roko in ti jo zdrobil, vendar tega nikoli ne storim.

8. Preden me pri delu oötejeö, da sem slab, len ali trmast, pomisli. Morda me mu√®i neprimerna prehrana, morda sem predolgo stal na soncu ali pa mi je oslabelo srce.

9. Skrbi zame, ko ostarim. Tudi ti boö neko√® star.

10. Spremljaj me tudi na zadnji poti mojega ěivljenja. Ne reci, da tega ne moreö gledati ali naj se zgodi v tvoji odsotnosti. Veö, s tabo mi je vse veliko laěje.
19 branj, 1 komentarjev
Neprijetna resnica o vodi iz plastenke
Napisal: nasal | 31. Avgust 2009, 11:47
Vse vrste vode morajo ustrezati pravilniku o vodi
31. avgust 2009 ob 10:04
Ljubljana - MMC RTV SLO

√ąeprav v Sloveniji voda iz pipe velja za visokokakovostno, pa vse ve√® ljudi kupuje ustekleni√®eno vodo, ne da bi se zavedali, kako s tem onesnaěujejo okolje.

Ustanova Umanotera (Slovenska fundacija za trajnostni razvoj) je julija skupaj z druěbo Tam-Tam za√®ela posebno kampanjo ozaveö√®anja o negativnih vplivih pitja ustekleni√®ene vode na okolje. Na plakatih, ki jih je mogo√®e videti po vsej Sloveniji, z besedami dr. Lu√®ke Kajfeě Bogataj tako med drugim opozarjajo, koliko pitne vode porabimo, √®e spijemo eno steklenico ustekleni√®ene.

Kot pojasnjuje Kajfeě Bogatajeva, za en liter ustekleni√®ene vode proizvajalci med delovnim procesom porabijo pribliěno tri litre vode, "ki bolj ali manj onesnaěena kon√®a kot odpadna voda".

Kot je razvidno s plakata Umanotere, kubi√®ni meter pitne vode iz vodovoda v Sloveniji stane povpre√®no 1,24 evra. Kozarec vode (2 dl) nas tako stane 0,00025 evra oz. 0,025 centa. Za kubi√®ni meter ustekleni√®ene vode pa moramo odöteti v povpre√®ju kar 280 evrov, oz. √®e to prera√®unamo na dva decilitra, 0,056 evra (5,6 centov). Ustekleni√®ena voda je tako v Sloveniji kar 225-krat draěja od tiste iz pipe, v svetu pa je razlika öe ve√®ja - kot navaja Kajfeě Bogatajeva, je ustekleni√®ena voda v povpre√®ju kar od 240- do 10.000-krat draěja od pitne vode iz vodovoda.

Kakovost obeh vrst vode mora biti enaka
Kajfeě Bogatajeva öe piöe, da smo "Slovenci za trendovsko vodo pripravljeni pla√®ati tudi do tiso√®krat ve√®, √®eprav zanjo velja enak pravilnik o kakovosti vode kot za vodo iz pipe". "Pravilnik je dober in usklajen z evropskimi smernicami, drasti√®no pa je zaostril koncentracijo nekaterih ökodljivih snovi, npr. pesticidov," öe razlaga redna profesorica in predstojnica katedre za agrometeorologijo na biotehniöki fakulteti v Ljubljani. Po besedah klimatologinje je voda, ki prite√®e skozi pipo, sveěa in bogata s kisikom, "pri vodi iz plastenke pa lahko gre za postano vodo".

Neverjetna odkritja neverjetno èistih izvirov
"Nekateri proizvajalci pija√® imajo res sre√®o, saj so na svojih dvoriö√®ih sredi mest "odkrili" najbolj kakovostne vodne vire in postavili donosne polnilnice. Le peö√®ica med njimi prodaja pravo izvirsko vodo z boljöo kakovostjo pri izviru," piöe Kajfeě Bogatajeva, ob tem pa opozarja öe na en vidik onesnaěevanja z vodo iz plastenk: "Neprijetna resnica je, da s pitjem vode iz plastenk po nepotrebnem ustvarjamo odpadke in obremenjujemo naöe okolje."

äe najbolj pa okolje onesnaěujejo steklenice iz polietilentereftalata (PET-embalaěa), v katero je "zapakirana" voda. Za izdelavo tipi√®ne enolitrske plastenke, zamaöka in preostalega pakiranja porabimo pribliěno 3,4 megaděulov energije. "Sod√®ek nafte hrani v sebi okoli 6.000 megaděulov energije, kar pomeni, da iz enega sod√®ka nafte naredijo okrog 1.760 enolitrskih plastenk," piöe strokovnjakinja.

Sprazniö eno plastenko, porabiö √®etrt litra nafte
Kajfeě Bogatajeva dodaja öe: "√ąe bi dva milijona Slovencev vsak dan v letu popilo le eno tako steklenico, pomeni to, da smo samo za plastenke porabili pribliěno 415.000 sod√®kov nafte. Tej koli√®ini nafte pa moramo priöteti öe fosilna goriva, ki smo jih porabili, ko smo vodo polnili, prevaěali, hladili najprej v trgovini, nato pa öe v doma√®em hladilniku."

√ąe bi ěeleli ponazoriti vso porabljeno energijo za izdelavo tipi√®ne enolitrske plastenke, zamaöka in preostalega pakiranja z nafto, si predstavljajte, da vsaki√®, ko izpraznite ltrsko plastenko, v njej porabite tudi √®etrt litra nafte.

IVZ: Najbolj priporoèljiva je voda iz pipe
Za konec pa le öe to: tudi na Inötitutu za varovanje zdravja za pitje najbolj priporo√®ajo vodo iz vodovoda: "V Sloveniji je oskrba s pitno vodo za ve√®ino prebivalstva ustrezno urejena, zato priporo√®amo uěivanje vodovodne pitne vode. Mineralna voda je za mladostnike prav tako ustrezna. Od pija√®, ki vsebujejo sadni in zelenjavni deleě, se priporo√®ajo predvsem sadni in zelenjavni sokovi, predvsem tisti brez dodanega sladkorja. Za ěejo se priporo√®ajo tudi nesladkani zeliö√®ni in sadni √®aji."
7 branj, 1 komentarjev
na vrh